Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BICOTONE.PL


I Postanowienia ogólne


1.  Właścicielem sklepu internetowego www.bicotone.pl jest Bicotone Sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie (95-030), ul. Grodziska 38, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy. KRS 0000515450, NIP: 9522130568, Regon: 147321782 (zwana dalej Sprzedawcą).
2.  Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
3.  Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z przedsiębiorcą związanej bezpośrednio działalnością gospodarczą  (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie ma ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4.  Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana - w zależności od kontekstu – Klientem, Kupującym lub także Konsumentem.
5.  Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
6.  Realizacja zakupów przez Klienta jest możliwa tylko po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym.
7.  Realizacja Zamówienia możliwa jest na terenie Unii Europejskiej.
8.  Wszystkie ceny artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami do hurtu brutto (zawierają VAT według aktualnie obowiązującej stawki).
9.  Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, wprowadzania nowych artykułów do sprzedaży. Zmiany, o których mowa powyżej nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna Cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „Do kasy", przed wysłaniem Zamówienia.

10.  Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
11.  Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.bicotone.pl. oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie zamówionych treści handlowych.

12. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączona Faktura VAT.

 

II Realizacja zamówienia

 

1.    W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
a)    dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego - z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary.
b)    po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do kasy”.
c)    następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu.
d)    wybrać sposób  płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi.
e)    zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy, dla tego należy wybrać przycisk „ Order”. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.  Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta.  Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
2.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy biuro obsługi klienta klienci będą informowani na stronie sklepu w zakładce Kontakt.
3.    W przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny odmowy.
4.    Wszystkie towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi do zamówienia. Termin realizacji to 1-14 dni robocze. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części i dacie wysyłki. W razie dokonania przez Klienta płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia zostanie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi  przysługuje  prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail zawierającej w swej treści ww. oświadczenie, na adres shop@bicotone.pl.
5.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia,  potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości,  albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt poprzez formularz kontaktowy http://bicotone.pl/contact lub mailowy na shop@bicotone.pl.
6.    Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji.

7. Prawo do towaru zostaje przeniesione na kupującego z dniem wysyłki. 

 

III Warunki płatności i wysyłki towaru


1.   Płatność za zakupiony towar może zostać zrealizowana, na wybór Klienta, na jeden z poniższych sposobów:

1) Przelewy 24.

Płatność w kilku prostych krokach:
     1. W momencie finalizacji zamówienia wybierz jako metodę płatności Przelewy24.
     2. Wybierz z listy swój bank.
     3. Po przekierowaniu na stronę banku zaloguj się.
     4. Zatwierdź płatność. Pola danych płatności będą już wypełnione, nie musisz więc nic wpisywać.
     5. Bank natychmiast wyświetli potwierdzenie płatności.
     6. Wrócisz na stronę bicotone.pl, a Twoje zamówienie i płatność zostaną potwierdzone! 
 2)  Za pobraniem – czyli płatność kurierowi gotówką, przy odbiorze zamówienia. Koszt wysyłki zamówienia zwiększa się o 2 PLN brutto.
 3) Przelew tradycyjny – wpłata na rachunek bankowy. Dane do przelewu:

Bicotone Sp. z o.o.

ul. Grodziska 38

95-030 Rzgów

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe 38 1160 2202 0000 0002 6811 4910

Numer konta jest podany po złożeniu zamówienia. W tytule przelewu należy podać tylko numer zamówienia nadanego przed dostawą.
2.    W każdym zaś razie, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem   tradycyjnym, niedokonanie wpłaty za zakupiony towar w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail. Za dzień wpłaty należności  uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
3.    Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD. Informacja o przeniesieniu kosztów wysyłki na Sprzedającego zostanie wyświetlona przy składaniu zamówienia. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na również na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
4. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – to jest przekazania zamówienia do wysyłki. Wynosi od 1 do 10 dni roboczych, w zależności od dostępności towaru na magazynie.
5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do Sklepu Internetowego stwierdzonych wad, braków w Zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.
6. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera DPD- w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, albo - w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z danymi teleadresowymi do najbliższego oddziału Kuriera DPD. Po dniu awizacji, następnego dnia roboczego, ponawiana jest próba doręczenia. Po drugiej nieudanej próbie doręczenia, Klient otrzymuje powtórne awizo, a przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. BOK kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.


IV Prawo odstąpienia od umowy


1.    Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
2.    Aby zachować termin do Odstąpienia  wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
3.    Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.
4.    W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, i przesłać drogą elektroniczną na adres: shop@bicotone.pl.
5.    Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania pocztą elektroniczną.
6.    W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot płatności będzie dokonany przy przelew tradycyjny na konto klienta. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
7.    Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
8.    Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z paragonem fiskalnym (albo Fakturą VAT), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
9.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiedni jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
10.    Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (to znaczy przymierzyć). Oznacza to w szczególności, że Klient nie może korzystać z rzeczy. W razie stwierdzenia korzystania z w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
11.    Sprzedawca, w przypadku gdy Klient składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy składaniu  zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
12.    Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

 

V Reklamacje


1.    Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
2.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
3.    Do odsyłanego towaru Klient proszony jest o dołączenie paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularzu zwrotu.

 4.    Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
5.    W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
6.  W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.

7. Adres dla zwrotów: Rzgów (95-030), ul. Grodziska 38.


VI Ochrona danych osobowych


1.    Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Bicotone Sp. z o.o., w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów związanych z realizacją zamówienia, w tym również dla celów jego oceny, wyrażenia opinii, otrzymywania informacji  o promocjach lub rekomendacjach Sprzedawcy. Ponadto - podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
2.    Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością.
3.    Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych opcjonalnych korzyści.

 

VII  Polityka Cookies


Bicotone Sp. z o.o.może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np.w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 

VIII  Newslettery


1. Wyrażenie zgodny podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo Sprzedawcy do okresowego wysyłania użytkownikom informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.
2.Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w Serwisie.
3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
-przesyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych
-chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych;
-nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników;
-usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin Serwisu.

 

VIII Postanowienia końcowe


1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR).
3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
4. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: shop@bicotone.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie  przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 


© 2016 Bicotone sp. z o.o. pl | en | ru